herroepingsrecht

het herroepingsrecht voor consumenten
(een consument elke natuurlijke Persoon is die een rechtshandeling afsluit, die voornamelijk noch van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden.)

Instructies met betrekking tot de intrekking

van zijn herroepingsrecht
u heeft het recht, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst worden ingetrokken.
De opzegtermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de dag

waarop u of een derde partij benoemd door u, die de vervoerder niet heeft, bezit genomen van de Goederen of, indien één of meer Goederen onder een single order hebt besteld en deze gelijkmatig wordt geleverd of worden;

- in die u of een derde partij benoemd door u, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit te hebben of als u meerdere producten in één bestelling hebt besteld en deze worden separaat geleverd;en

in het uitoefenen van uw herroepingsrecht, dient u ons te informeren (Tobias Niebuhr, Rotkäppchenweg 24, 41541 Dormagen, tel.: 02133/532366, E-Mail adres: hello@justus-brown.com door middel van een heldere Verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per Post, Fax of E-Mail) van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, in te lichten. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model voor herroeping is echter niet verplicht.

Voor het observeren van de intrekking periode is voldoende dat u het verzenden van de kennisgeving over de uitoefening van het recht van herroeping voordat de opname termijn.

Gevolgen van de herroeping

Indien u afziet van uw contract, hebben wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het, dat u een andere wijze van levering dan door ons aangeboden, meest gunstige standaard levering geselecteerd, wordt onverwijld en ten laatste binnen de 14 dagen vanaf de dag van terugbetaling, waarop de kennisgeving over de annulering van deze overeenkomst met ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling we gebruiken dezelfde wijze van betaling als die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zult u kosten in rekening voor deze terugbetaling.

We kunnen weigeren de terugbetaling totdat wij de Goederen terug ontvangen, of totdat u hebt mits bewijs dat u bent teruggekeerd van de Goederen, indien dit eerder is, de datum.

U heeft de Goederen onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons te verwittigen van uw herroeping van deze opdracht aan ons geretourneerd of overgedragen. De termijn is voldaan als u de verzending van de Goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de Goederen.

Je moet betalen voor de waardevermindering van de Goederen, indien deze schade in waarde is te wijten aan de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen die nodig zijn om te gaan met hen.

Uitsluiting of gronden voor de intrekking

van Het recht van herroeping is niet voor overeenkomsten

voor de levering van Goederen die niet geprefabriceerd en waarvan de productie een individuele selectie of de vaststelling door de consument is bepalend of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
- voor de levering van Goederen die snel bederven of waarvan de vervaldatum overschreden is;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn geleverd en waarvan de huidige waarde van de schommelingen op de markt is afhankelijk van waar de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in de contracten

- de levering van verzegelde Goederen die om redenen van bescherming van de gezondheid of de Hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd;
- de levering van Goederen, indien deze na levering door hun aard niet onlosmakelijk verbonden met andere goederen worden gemengd waren;
- voor de levering van audio-of video-opnamen of computerprogrammatuur in verzegelde verpakking als de afdichting na de levering was verwijderd.


Voorbeeld formulier voor opheffing

(Als u het recht het contract, dan vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Tobias Niebuhr, Rotkäppchenweg 24, 41541 Dormagen, Duitsland, E-Mail adres: hello@justus-brown.com :

- geven Hierbij opmerken dat(n) ik/ wij (*) van mijn/ ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende Goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

Naam van de consument(s)
,- het adres van de consument(s)
handtekening van/ consument(s) (alleen met een boodschap op papier)
datum

(*) het overbodige schrappen.